Пословно име под којим предузеће послује је:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИНЂИЈА ЈП, ИНЂИЈА

Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација “ Инђија, Војводе Степе 48 је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број 216315/2006., са матичним бројем 08584885 и послује са пореским идентификационим бројем 101437361.

Основни подаци:

  • Правна форма: Јавно предузеће,
  • Седиште: Војводе Степе 48,
  • Број жиро рачуна: 355-1014687-24,
  • Оснивач: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА,
  • Заступник: Драгољуб Трифуновић дипл. ецц.,

Функција у привредном субјекту: директор,

Основна делатности предузећа: 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;

Оснивач: Општина Инђија. ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија је основано 12.05.1994. године Одлуком Скупштине општине Инђија број 01-313-83/94.

Органи у предузећу су Наѕорни одбор и директор.

Наѕорни одбор, на основу Решења о именовању председника и чланова Наѕорног одбора број 02-177/2016-И од 17. јуна 2016. године, СО Инђија  именовала је на мандатни период од четири године.

 

Функција

Име и презиме

Председник

Милан Предојевић

Члан

Душан Лемајић

Члан из реда запослених

Никола Мандић

Директор, на основу Решења о именовању  в.д. директора број 131/2016 – И од  17. јун-а 2016. године СО Инђија.

Функција

Име и презиме

Директор

Драгољуб Трифуновић дипл. ецц.

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ самостално послује од 12.05.1994. године, а као део предузећа „Будућност“ од 05.01.1979. године. Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за кориснике насељених места општине Инђија.

Сврха постојања ЈКП Водовод и канализација је задовољење потреба корисника – континуираним снабдевањем квалитетном питком водом и омогућавање еколошки безбедно одвођење употребљених отпадних вода.


Цомментс аре цлосед.

Цлосе Сеарцх Wиндоw