JAVNO KOMUNALNO  PREDUZEĆE „VODOVOD I KANALIZACIJA“ INĐIJA, Vojvode Stepe 48 u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni list RS“, br. 46/2006) OBELODANjUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE  ZA POSLOVNU 2012. GODINU SA MIŠLjENjEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE.

Puni naziv preduzeća: javno komunalno  preduzeće Vodovod i kanalizacija;

– Sedište preduzeća: 22320 Inđija, Vojvode Stepe br. 48;
– Godina osnivanja: 1979;
– Matični broj: 08584885;
– PIB: 101437361;
– Razvrstano u grupu srednjih pravnih lica i u poslovnoj 2007. godini;
– Broj zaposlenih 73;
– Vrsta svojine: državna;
– Osnovna delatnost: sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode

Tekući računi:
– 105-86056-75    Aik banka

Telefon centrala i faks:
(+381 22) : 560-842; 561-616; 561-610; 561-407; 551-212.

Finansijske izveštaje JKP Vodovod i kanalizacija Inđija za  poslovnu 2012. godinu, koji su objavljeni na sajtu JKP Vodovod i kanalizacija Inđija u toku 2013. godine, možete pogledati na sledećim stranicama:

Comments are closed.

Close Search Window