ЈН ОП 7/2020 Водоводни материјал по партијама

– ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –

ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА
Партија 1: Унутрашњи водоводни материјал
Партија 2: Спољашњи водоводни материјал

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. ОП 7/2020.

Рок за достављање понуде: 25.01.2021. године до 10:00 h

(На адресу наручиоца ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“, Војводе Степе 48, 22320 Инђија или лично код секретарице наручиоца)

Датум отварања понуда: 25.01.2021. године са почетком у 10:00 h

(Представници понуђача могу присуствовати јавном отварању на основу овереног пуномоћја понуђача)

Датум објављивања на порталу Управе за јавне набавке: 24.12.2020. године

Позив за подношење понуда ЈН ОП 7/2020 Објављено: 24.12.2020. године

Конкурсна документација ЈН ОП 7/2020 Објављено: 24.12.2020. године

Измена конкурсне документације ЈН ОП 7/2020 Објављено: 15.01.2021. године

Одлука о додели уговора ЈН ОП 7/2020. Објављено: 08.02.2021. године

Обавештење закљученом уговор спољашњи водоводни материјал ЈН ОП 7/2020. Објављено: 03.03.2021. године

Обавештење закљученом уговор унутрашњи водоводни материјал ЈН ОП 7/2020. Објављено: 03.03.2021. године

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.