– JAVNA NABAVKA  RADOVI–

IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BATERIJA BUNARA B22 NA INĐIJSKOM

IZVORIŠTU NA KATASTARSKOJ PARCELI 7510/20 K.O. INĐIJA – FAZA I

/IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA, BUNARSKIH ŠAHTOVA, BUŠENJE BUNARA B-22D

I B-22P, OGRAĐIVANJE BUNARA I ELEKTRO RADOVI/


JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK br. 04/2020.

Rok za dostavljanje ponude: 10.07.2020. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 10.07.2020. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 08.06.2020. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNOP 04/2020. Objavljeno: 08.06.2020. godine

Konkursna dokumentacija JNOP 04/2020. Objavljeno: 08.06.2020. godine

Odluka o dodeli ugovora JNOP 04/2020. Objavljeno: 31.07.2020. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNOP 04/2020. Objavljeno: 01.09.2020. godine

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.