– JAVNA NABAVKA RADOVI–

IZGRADNJA SABIRNIH CEVOVODA I BATERIJA BUNARA B23, B24 I B25 NA INĐIJSKOM IZVORIŠTU NA KATASTARSKIM PARCELAMA 7510/6, 7510/20, 7510/24, 7710/14, SVE K.O. INĐIJA, FAZA IV IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA, NAPOJNOG VODA I BUŠENJE I OPREMANJE BUNARA B25D I B25P

JAVNA NABAVKA PREGOVARAČKI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA br. 03/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 23.09.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 23.09.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 12.09.2019. godine

Konkursna dokumentacija JPP 03/2019. Objavljeno: 12.09.2019. godine

Odluka o dodeli ugovora JPP 03/2019. Objavljeno: 24.09.2019. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JPP 03/2019. Objavljeno: 14.10.2019. godine

Odluka o izmeni ugovora JPP 03/2019. Objavljeno: 03.03.2020. godine

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.