– JAVNA NABAVKA DOBRA –

ELEKTRIČNA ENERGIJA

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI  OTVOREN POSTUPAK br.3/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 29.03.2019. godine do 10:30 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 29.03.2019. godine sa početkom u 11:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 26.02.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNVV OP 3/2019 Objavljeno: 26.02.2019.

Konkursna dokumentacija JNVV OP 3/2019 Objavljeno: 26.02.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNVV OP 3/2019 Objavljeno: 01.04.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV OP 3/2019 Objavljeno: 09.05.2019.

– JAVNA NABAVKA RADOVI –

 NABAVKA ŠAHTOVA ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE U ČORTANOVCIMA

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI  br.8/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 04.03.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 04.03.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 22.02.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 8/2019 Objavljeno: 22.02.2019.

Konkursna dokumentacija JNMV 8/2019 Objavljeno: 22.02.2019.

Izmena konkursna dokumentacije JNMV 8/2019 Objavljeno: 22.02.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 8/2019 Objavljeno: 07.03.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 8/2019 Objavljeno: 18.03.2019.

– JAVNA NABAVKA RADOVI –

RADOVI NA ADAPTACIJI UPRAVNE ZGRADE

JAVNA NABAVKA VELIKE VREDNOSTI OP br.2/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 22.03.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 22.03.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 19.02.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNVV OP 2/2019 Objavljeno: 19.02.2019.

Konkursna dokumentacija JNVV OP 2/2019 Objavljeno: 19.02.2019.

Pitanje i odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije JNVV OP 2/2019. Objavljeno: 15.03.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNVV OP 2/2019. Objavljeno: 02.04.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNVV OP 2/2019. Objavljeno: 16.04.2019.

– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

 ANALIZE VODE

Partija 1 – Analiza vode za piće obima A

Partija 2 – Analiza vode za piće obima V

Partija 3 – Analiza otpadne vode

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.7/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 27.02.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 27.02.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 18.02.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 7/2019 Objavljeno: 18.02.2019.

Konkursna dokumentacija JNMV 7/2019 Objavljeno: 18.02.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 7/2019 Objavljeno: 01.03.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1. JNMV 7/2019 Objavljeno: 15.03.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2. JNMV 7/2019 Objavljeno: 15.03.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 3. JNMV 7/2019 Objavljeno: 15.03.2019.

– JAVNA NABAVKA  RADOVI–

IZGRADNJA SABIRNIH CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B 23, B 24 I B 25 NA INĐIJSKOM IZVORIŠTU, DRUGA FAZA, OPREMANJE BUNARA B 24 D I B 24 P I NAPOJNI VOD

JAVNA NABAVKA OTVORENI POSTUPAK br.01/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 18.03.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 18.03.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 13.02.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNOP 01/2019 Objavljeno: 13.02.2019.

Konkursna dokumentacija JNOP 01/2019 Objavljeno: 13.02.2019.

Pitanje i odgovor na pitanje JNOP 01/2019 Objavljeno: 26.02.2019.

Pitanje i odgovor na pitanje 1. JNOP 01/2019 Objavljeno: 08.03.2019.

Pitanje i odgovor na pitanje 2. JNOP 01/2019 Objavljeno: 15.03.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNOP 01/2019 Objavljeno: 02.04.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNOP 01/2019 Objavljeno: 22.04.2019.

JКП “Водовод и канализација“ Инђија ЈП, Инђија, на основу Правилника о поступку спровођења јавног надметања (лицитација) и поступку прикупљања понуда (тендерска продаја) за продају возила и других основних средстава број 3494/1 од 25.10.2016. године и Одлуке Надзорног одбора број 2350 од 25.07.2018. године, дана 13.02.2019. године расписује

О  Г  Л  А  С

За прикупљање понуда – тендерску продају возила и других основних средстава

Дана 20.02.2019. године, у просторијама ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, ул. Војводе Степе бр.48 у Инђији са почетком у 12:15 часова извршиће се тендерска продаја и то за:

  1. Застава Југо Темпо 1.1 рег. ознаке IN 010-MŠ, год.производње 2002., пређена километража 70.728 км (окренуо је километар сат),  процењена вредност 11.850,00 динара,
  2. Застава Корал ИН 1.1. пежо метали, рег.ознаке IN 008-ŽĐ, год.производње 2005., пређена километража 1.067 км (окренуо је километар сат),  процењена вредност 12.300,00 динара,
  3. Застава Корал ИН Л 1.1., рег.ознаке IN 013-HĐ, год.производње 2004., пређена километража 16.592 км (окренуо је километар сат), процењена вредност 11.850,00 динара,
  4. Застава Корал ИН Л 1.1., пежо метали, рег.ознаке IN 008-ŽČ, год.производње 2005., пређена километража 16.741 км (окренуо је километар сат),  процењена вредност 12.300,00 динара.

Напомена: возила нису у возном стању.

Предмети продаје се могу разгледати сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова у просторијама ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, на адреси Војводе Степе бр. 48.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица, као и предузетници који поднесу понуду у износу који није нижи од понуђене (процењене) цене у јавном огласу.

Право учешћа немају лица која имају доспеле неизмирене обавезе према ЈКП „Водовод и канализација“ до дана подношења  понуде за учешће у тендерској продаји.

Крајњи рок за подношење понуде је 20.02.2019. године до 12 часова, на адресу ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, ул. Војводе Степе бр. 48, 22320 Инђија, уз назнаку : ПОНУДА ЗА УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРСКОЈ ПРОДАЈИ – НЕ ОТВАРАТИ.

***Понуда се шаље појединачно за свако возило!

Тендерска продаја се сматра успешном ако је најмање једно лице стекло статус учесника по предмету тендерске продаје.

Уколико постоји више учесника, најповољнијим понуђачем се проглашава лице које је понудило највишу цену.

Најповољнији понуђач, односно купац је у обавези да исплати понуђену цену у року од 8 дана и да закључи купопродајни уговор. Уколико у остављеном року не исплати понуђену цену или одбиоје да закључи купопродајни уговор, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом и закључује се уговор са следећим најповољнијим понуђачем.

Тендерска продаја је објављена у недељном листу „Сремске новине“ и на интернет страници ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП,  www.vodovodindjija.co.rs. Сва даља обавештења о предметима и условима продаје могу се добити на телефон 022/560-842 или на e-mail vik@indjija.net , особа за контакт Никола Мандић

– JAVNA NABAVKA  DOBRA–

REZERVNI DELOVI ZA KOMPRESORE I AGREGATESA SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.06/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 21.02.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 21.02.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 11.02.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 06/2019 Objavljeno: 11.02.2019.

Konkursna dokumentacija JNMV 06/2019 Objavljeno: 11.02.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 06/2019 Objavljeno: 01.03.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 06/2019 Objavljeno: 14.03.2019.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.