– JAVNA NABAVKA  USLUGE–

 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE CRPNE STANICE INĐIJA ZA BEŠKU

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.05/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 04.02.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 04.02.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 24.01.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 05/2019 Objavljeno: 24.01.2019.

Konkursna dokumentacija JNMV 05/2019 Objavljeno: 24.01.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 05/2019. Objavljeno: 04.02.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 05/2019. Objavljeno: 05.02.2019.

JКП “Водовод и канализација“ Инђија ЈП, на основу Правилника о поступку спровођења јавног надметања (лицитација) и поступку прикупљања понуда (тендерска продаја) за продају возила и других основних средстава број 3494/1 од 25.10.2016. године и Одлуке Надзорног одбора број 2349 од 25.07.2018. године, дана 23.01.2019. године расписује

О  Г  Л  А  С

За прикупљање понуда – тендерску продају возила и других основних средстава

Дана 30.01.2019. године, у просторијама ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, ул. Војводе Степе бр.48 у Инђији са почетком у 12:15 часова извршиће се тендерска продаја и то :

  1. Грађевинска машина –комбиновани утоваривач марке Venier , модел VF 9.23 , рег.ознаке IN AAD-59, год.производње 2001. и 10.567 радних часова, вредност 903.169,00 динара.

Предмет продаје се може разгледати сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова у просторијама ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, на адреси Војводе Степе бр. 48.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица, као и предузетници који поднесу понуду у износу који није нижи од понуђене цене у јавном огласу.

Право учешћа немају лица која имају доспеле неизмирене обавезе према ЈКП „Водовод и канализација“ до дана подношења  понуде за учешће у тендерској продаји.

Крајњи рок за подношење понуде је 30.01.2019. године до 12 часова, на адресу ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП, ул. Војводе Степе бр. 48, 22320 Инђија, уз назнаку : ПОНУДА ЗА УЧЕШЋЕ НА ТЕНДЕРСКОЈ ПРОДАЈИ – НЕ ОТВАРАТИ.

Тендерска продаја се сматра успешном ако је најмање једно лице стекло статус учесника по предмету тендерске продаје.

Уколико постоји више учесника, најповољнијим понуђачем се проглашава лице које је понудило највишу цену.

Најповољнији понуђач, односно купац је у обавези да исплати понуђену цену у року од 8 дана и да закључи купопродајни уговор. Уколико у остављеном року не исплати понуђену цену или одбиоје да закључи купопродајни уговор, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом и закључује се уговор са следећим најповољнијим понуђачем.

Тендерска продаја је објављена у недељном листу „Сремске новине“ и на интернет страници ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија ЈП,  www.vodovodindjija.co.rs. Сва даља обавештења о предметима и условима продаје могу се добити на телефон 022/560-842 или на e-mail vik@indjija.net , особа за контакт Никола Мандић.

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење о прекиду водоснабдевања – уторак, 22.01.2019.

 

 

Обавештавамо потрошаче у насељу Крчедин да ће, у уторак 22.01.2019. у периоду 10:00 – 11:00 часова, услед најављеног искључења струје доћи до смањења притиска у читавом насељу, а у појединим деловима насеља може доћи и до потпуног прекида водоснабдевања.

 

С поштовањем,

 

ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“

– JAVNA NABAVKA  DOBRA –

 REZERVNI DELOVI ZA VOZILA MARKE FAP SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.02/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 29.01.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 29.01.2019. godine sa početkom u 11:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 18.01.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 02/2019. Objavljeno: 18.01.2019.

Konkursna dokumentacija JNMV 02/2019. Objavljeno: 18.01.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 02/2019. Objavljeno: 11.02.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 02/2019. Objavljeno: 26.02.2019.

– JAVNA NABAVKA  DOBRA –

 REZERVNI DELOVI ZA VOZILA MARKE „RENO LAGUNA“ SA UKLJUČENIM SERVISOM

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.04/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 28.01.2019. godine do 11:30 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 28.01.2019. godine sa početkom u 12:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 18.01.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 04/2019. Objavljeno: 18.01.2019.

Konkursna dokumentacija JNMV 04/2019. Objavljeno: 18.01.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 04/2019. Objavljeno: 31.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 04/2019. Objavljeno: 01.02.2019.

– JAVNA NABAVKA  DOBRA –

 REZERVNI DELOVI ZA VOZILA SA UKLJUČENIM SERVISOM MARKE „ZASTAVA“

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.03/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 28.01.2019. godine do 11:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 28.01.2019. godine sa početkom u 11:30 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 18.01.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 03/2019. Objavljeno: 18.01.2019.

Konkursna dokumentacija JNMV 03/2019. Objavljeno: 18.01.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNMV 03/2019. Objavljeno: 31.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 03/2019. Objavljeno: 01.02.2019.

– JAVNA NABAVKA  USLUGE –

ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA INFORMASIONOG SISTEMA

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA br.01/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 25.01.2019. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 25.01.2019. godine sa početkom u 10:00 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 15.01.2019. godine

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka JNPP 01/2019. Objavljeno: 16.01.2019.

Konkursna dokumentacija JNPP 01/2019. Objavljeno: 16.01.2019.

Odluka o dodeli ugovora JNPP 01/2019. Objavljeno: 31.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNPP 01/2019. Objavljeno: 14.02.2019.

– JAVNA NABAVKA  USLUGE –

OČITAVANJA I OBAVLJANJA FIZIČKIH POSLOVA

JAVNA NABAVKA  MALE VREDNOSTI br.01/2019.

Rok za dostavljanje ponude: 24.01.2019. godine do 10:00 h

(Na adresu naručioca JKP „Vodovod i kanalizacija“ Inđija, Vojvode Stepe 48 ili lično kod sekretarice naručioca)

Datum otvaranja ponuda: 24.01.2019. godine sa početkom u 10:15 h

(Predstavnici ponuđača mogu prisustvovati javnom otvaranju na osnovu overenog punomoćja ponuđača)

Datum objavljivanja na portalu uprave za javne nabavke: 15.01.2019. godine

Poziv za podnošenje ponuda JNMV 01/2019. Objavljeno: 15.01.2019.

Konkursna dokumentacija JNMV 01/2019. Objavljeno: 15.01.2019.

Odluka o dodeli Ugovora JNMV 01/2019 Objavljeno: 25.01.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 01/2019 Objavljeno: 06.02.2019.

 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.